OSOBY BEZROBOTNE

Jako Instytucja Szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00227/2019 mogę wykonywać usługi kształcenia ustawicznego finansowane ze środków Urzędu Pracy.

Dla kogo?

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Ważne!

Nie jest dostępny w mojej ofercie kurs, który Cię interesuje? Napisz do mnie, a postaram się zorganizować go dla Ciebie w dogodnym terminie 🙂

Dla osób, które chcą skorzystać z oferty Kurs Charakteryzacji Online, zostanie specjalnie otworzona możliwość zakupu kursu z KFS. Skontaktuj się ze mną.

Jak ubiegać się o szkolenie?

 • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy;
 • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
 • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków (pomocnym źródłem informacji
  o ofertach szkoleń jest baza danych: http://stor.praca.gov.pl tam też znajdziesz moją ofertę szkoleniową pod nr wymienionym wyżej.
 • można otrzymać bon szkoleniowy – dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia.

Wysokość dofinansowania:

kontaktuj się ze swoim Urzędem Pracy z działem zajmującym się stażami.